Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

BECCLE-seminar: ny konkurranseklagenemd

March 7, 2016, 14:00 - 15:30

BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar om regjeringens forslag til konkurranseklagenemnd

Innledere:
Helge Stemshaug,
Partner, Advokatfirmaet BA-HR,

Ørnulf Øyen
Professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Møteleder:
Ronny Gjendemsjø
Førsteamanuensis
 

Tid og dato: kl 14.00 – 15.30, mandag 7. mars
Sted: Auditoriet, første etasje, JUSII, Juridisk fakultet

Seminaret vil strømmes direkte her…

Seminaret er gratis og åpent for publikum.

Om tema:
I Prop. 37 L (2015-2016) fremmet regjeringen forslag om en klagenemnd for konkurransesaker (Konkurranseklagenemnda). Forslaget innebærer at Konkurranseklagenemnda skal overprøve de av Konkurransetilsynets vedtak som i dag klagebehandles av departementet, og de vedtak om overtredelsesgebyr som i dag overprøves direkte for domstolene. Dette er ment å gi en spesialisert, uavhengig og enhetlig klagebehandling, før klagevedtakene kan overprøves av domstolene. Nemnda skal organiseres som et uavhengig forvaltningsorgan, men i tråd med kravene til uavhengig tribunal for prøving av straff etter EMK. Departementet har i sin vurdering av hvilken modell som bør velges for overprøving av Konkurransetilsynets vedtak “lagt vekt på at organiseringen i størst mulig grad skal sikre at avgjørelsene som fattes er materielt riktige, at partenes rettssikkerhet ivaretas, at overprøvingen ikke tar for lang tid og ikke blir unødig kostbar.”

På seminaret vil Helge Stemshaug presentere forslaget, med et særlig blikk for nemndsleders innflytelse over saksbehandlingen i den enkelte sak (f.eks. knyttet til spørsmålet om det skal avholdes muntlige forhandlinger) og mulige habilitetsutfordringer knyttet til nemndas øvrige medlemmer (som etter forslaget vil ha dette som et biververv).

Professor Ørnulf Øyen vil kommentere med utgangspunkt i de føringer som følger av EMK og etablert norsk prosess- og forvaltningsrett.

For nærmere informasjon om Regjeringens forslag, se Prop. 37 L (2015-2016)…

Details

Date:
March 7, 2016
Time:
14:00 - 15:30
Event Category: