Er fusjonskontrollen for streng?

Seminar om inngrep mot fusjoner og oppkjøp

Griper Konkurransetilsynet for ofte inn mot fusjoner og oppkjøp i Norge, eller burde det blitt grepet enda oftere inn mot fusjoner og oppkjøp? Internasjonalt foregår det en debatt om dette temaet, der konkurransejurister og konkurranseøkonomer har ulike synspunkter på om dagens praksis er for streng. Det er også flere eksempler på at inngrep er blitt prøvet ut i rettssystemet. Denne internasjonale debatten er også relevant for Norge, da vi har harmonisert vår inngrepsterskel med den som er i EU.

Det er også en debatt i Norge om dette temaet, blant annet som følge av at to forbudsvedtak fra Konkurransetilsynet før sommeren ble opphevet av hhv Konkurranseklagenemnda (DnB/Sbanken, rettskraftig vedtak) og Gulating lagmannsrett (Finn/Nettbil, anket til Høyesterett). Vurdert opp mot inngrepsterskelen (den såkalt SIEC – i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse), er Konkurransetilsynet for strenge eller for lite strenge?

 

 

 

Vi ønsker å belyse dette spørsmålet både fra et juridisk og et økonomisk ståsted. Innledere er

   • Partner Heidi Jorkjend, Advokatfirmaet  Thommessen
   • Professor Eirik Østerud, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo
   • Professor Tommy S. Gabrielsen, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Seminaret vil bli holdt

 • Auditorium 4, Juridisk Fakultet, Universitetet i Bergen
 • Torsdag 1. september kl 10-11.30

Seminaret vil også bli strømmet og kan ses i opptak her.